Program wyborczy dla Ołpin:

 1. Pracownik interwencyjny w miejscowości Ołpiny – koszenie, dbanie o porządek w miejscowości
 2. Zwiększenie kompetencji sołtysa i rad sołeckich oraz zwiększenie finansowania sołectwa, zabezpieczenie w budżecie dodatkowych środków do dyspozycji sołectwa na bieżące potrzeby np. uszkodzone przepusty, uzupełnienie żwiru na drogach, pogłębianie rowów, regulacja potoku Olszynka w m. Szerzyny - Ołpiny, zatrudnienie lekarza dentysty w ośrodku zdrowia.
 3. Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej od Garbatego Mostu w kierunku Olszyn do granicy.
 4. Remonty dróg gminnych:
  • Droga do p. Osiki koło Metka,
  • Droga w Nadole /wykonanie zatoczek/,
  • Droga od p. Strugały na Teresin,
  • Droga do p. Kluz, p. Ryba, p. Niziołek,
  • Droga w Nagórzu Południowym do p. Słota, Wirmański, Mikos, Profic, Dziedzic i Wszołek.
 5. Wykonanie chodnika łączącego Szerzyny z Ołpinami.
 6. Wykonanie parkingu k. p. Solarz.
 7. Wykonanie drogi od cmentarza wojskowego w kierunku Podlesia. /dawny szlak handlowy/
 8. Wykonanie oświetlenia na drogach lokalnych.
 9. Poszerzona oferta Domu Kultury – wprowadzenie Kina w budynku domu kultury oraz ciekawych zajęć dla dzieci, młodzieży i seniorów we współpracy ze stowarzyszeniami.
 10. Wykonanie instalacji elektrycznej w szkole w Ołpinach.
 11. Rozpoczęcie prac przy odnowieniu i renowacji Klasztoru s. Dominikanek.
 12. Rozbudowa lub budowa remizy Ochotniczej straży Pożarnej w Ołpinach.
 13. Wykonanie nowej nawierzchni na boisku przy szkole podstawowej.