Szanowny Wyborco !!!


pragnę oddać w Twoje ręce program wyborczy przygotowany  wspólnie z kandydatami na radnych z wszystkich miejscowości na terenie gminy Szerzyny. Program będzie realizowany w oparciu o szeroką współpracę naszej gminy ze Starostwem Powiatowym w Tarnowie, Sejmikiem Województwa Małopolskiego w Krakowie, ale przede wszystkim w oparciu o założenia wynikające z działań rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego.

Ta współpraca rządu z samorządem pozwoli nie tylko pewnie i z odpowiednim wsparciem finansowym realizować zadania dla naszych miejscowości, ale co istotne pozwoli nam na skuteczne zmniejszenie zadłużenia gminy Szerzyny, które niestety przez okres ostatniej kadencji wzrosło z 4 mln 300 tyś złotych do 18 mln 500 tyś. złotych.

Nasz program jest zbudowany w taki sposób, aby gmina mogła realizować wszystkie zaplanowane zadania, rozwijać się, a jednocześnie stać na straży bezpieczeństwa finansowego.

Obecny rząd zjednoczonej Prawicy, który chcemy reprezentować na poziomie gminy Szerzyny, od ponad dwóch lat dąży do tego, aby dobra zmiana dotarła także do gminy
w której żyjemy i pracujemy.

 

Główne założenia programu premiera Mateusza Morawickiego to:

 1. Ciepły dom – dofinansowanie na modernizacje źródeł ogrzewania
 2. Dobra okolica – wsparcie dla samorządów które chcą tworzyć domy seniora oraz budować i modernizować tematyczne place zabaw
 3. Program Nowoczesna Gmina – budowa chodników prowadzących do szkół
 4. Internet Szybciej Więcej - Internet szerokopasmowy w każdej szkole
 5. Program Mieszkasz – Decydujesz – wprowadzenie budżetu obywatelskiego dla społeczeństwa lokalnego

 

Drodzy mieszkańcy gminy Szerzyny,

jeśli macie propozycje które według Was byłyby potrzebne do wprowadzenia w przyszłej kadencji bardzo proszę Was o informacje zwrotną.
Tylko wspólnie decydując o naszej teraźniejszości i przyszłości możemy prawidłowo wpływać na rozwój naszej gminy.

 

Michał Mitoraj

Kandydat na wójta Gminy Szerzyny

 

 

Ogólne założenia programu wyborczego dla Gminy Szerzyny:

 1. Wdrożenie planu zagospodarowania przestrzennego:
 • skuteczne doprowadzenie do końca prac nad planem zagospodarowania przestrzennego
 • wyznaczenie terenów pod inwestycje w ramach programu rządowego strefa ekonomiczna w każdej gminie.

 

 1. Rozwój infrastruktury gminnej:
 • regulacja stanów prawnych dróg na terenie gminy,
 • remonty lokalnych dróg gminnych (i powiatowych)
 • budowa chodników przy drogach gminnych (i powiatowych)
 • doświetlenie dróg gminnych ( i powiatowych)
 • budowa nowych dróg gminnych,
 • remonty i budowa mostów na drogach lokalnych, a także podjecie starań o wsparcie budowy mostów w ciągu dróg powiatowych  w Czermnej i na granicy miejscowości Czermna – Jabłonica.

 

 1. Rozwój infrastruktury oświatowej i sportowej:
 • budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w Szerzynach,
 • budowa sali sportowej w Żurowej,
 • modernizacja boisk obok Szkoły Podstawowej w Swoszowej i Ołpinach,
 • uruchomienie programu na wymianę pieców centralnego ogrzewania w szkołach,
 • przeprowadzenie na bieżąco prac remontowo – budowlanych w szkołach

 

 1. Podjęcie działań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie służby zdrowia poprzez próbę nawiązanie współpracy z działającym niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej
  w celu ułatwienia mieszkańcom dostępu do opieki medycznej.

 

 1. Rozwój oferty edukacyjnej:
 • wprowadzenie do szkół Internetu szerokopasmowego w ramach programu rządowego,
 • wydłużenie godzin pracy świetlicy szkolnej do godziny 16.00 lub dłużej w zależności od potrzeb,
 • utworzenie w szkołach stanowiska pedagoga szkolnego z którego pomocy korzystaliby nauczyciele, rodzice oraz dzieci,
 • podjęcie działań mających na celu wprowadzenie opieki stomatologicznej w szkołach,
 • wprowadzenie stypendiów dla uczniów najbardziej uzdolnionych i wyróżniających się,
 • poszerzenie oferty zajęć pozaszkolnych.

 

 1. Współdecydowanie mieszkańców gminy o działaniach władzy:
 • zwiększenie kompetencji sołtysów i rad sołeckich oraz zwiększenie finansowania sołectw,
 • zabezpieczenie w budżecie dodatkowych środków do dyspozycji sołectwa na bieżące potrzeby np. uszkodzone przepusty, uzupełnienie żwiru na drogach, pogłębianie rowów,
 • zacieśnienie współpracy ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami działającymi na terenie gminy i angażowanie ich w działania wynikające z kalendarza GCKiCZ w Szerzynach,
 • wzrost otwartości gminy na mieszkańców m.in. poprzez dyżury radnych w poszczególnych sołectwach oraz profesjonalny serwis informacyjny,
 • przywrócenie działania gminnej gazety lokalnej przedstawiającej aktualne wydarzenia dotyczące gminy Szerzyny oraz umożliwienie mieszkańcom zamieszczania artykułów.

 

 1. Poprawa przejrzystości funkcjonowania organów gminy:
 • nagrywane sesje rady gminy, relacje „na żywo”,
 • bieżące upublicznianie informacji na temat wydatków gminy,
 • wprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy,
 • rzetelne i sprawne rozpatrywanie wniosków mieszkańców z umożliwieniem im zabrania głosu w dyskusji.

 

 1. Rozwój przedsiębiorczości:
 • wsparcie lokalnych przedsiębiorców przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych
  i obsłudze administracyjnej projektów,
 • popularyzowanie programów z dotacjami na założenie firmy,
 • zmniejszenie biurokracji, szybsze rozpatrywanie wniosków umożliwiające rozwój przedsiębiorstw,
 • ułatwianie prowadzenia działalności gospodarczej poprzez poprawę infrastruktury, drogowej dla przedsiębiorców na terenie gminy,
 • wprowadzanie szybszych zmian w planie zagospodarowania przestrzennego na potrzeby rozwoju przedsiębiorstw,
 • wsparcie przy promocji lokalnych produktów,
 • organizowanie szkoleń dla pracodawców przez zewnętrzne firmy i instytucje,

 

 1. Ochrona środowiska:
 • starania o pozyskanie dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków,
 • starania o pozyskanie dotacji na wymianę pieców,
 • popularyzowanie idei ochrony środowiska na terenie gminy,
 • obniżenie cen za odprowadzenie ścieków i wywóz odpadów komunalnych,
 • zabezpieczenie mieszkańcom dostępu do ujęć wodnych ,
 • wykonanie kolejnych odcinków kanalizacji w sołectwach na terenie gminy Szerzyny.

 

 1. Rozwój oferty kulturalnej, sportowo-rekreacyjnej i turystycznej:
 • dostosowanie oferty wydarzeń kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych adresowanych do różnych grup odbiorców,
 • stworzenie spójnego, wspólnego dla całej gminy kalendarza wydarzeń i jego profesjonalna realizacja oraz promocja,
 • rozwój agroturystyki na terenie gminy, wsparcie przy tworzeniu oferty i promocji,
 • nawiązanie współpracy GCKiCZ z organizacjami kulturalnymi i sportowymi spoza gminy Szerzyny w celu wymiany doświadczeń,
 • poszerzenie oferty bibliotek gminnych i wprowadzenie nowatorskich rozwiązań w celu popularyzacji czytelnictwa.

 

 1. Pozyskiwanie dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Szerzyny funduszy na sfinansowanie:
 • samochodów ratowniczo – gaśniczych,
 • remontów remiz strażackich ,
 • zakup sprzętu niezbędnego do działań bojowych,
 • wsparcie na prowadzenie szkolenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

 

 1. Rozwój Gminy Szerzyny zgodnie z przemyślanymi założeniami:
 • opracowanie rzetelnej długookresowej Strategii Rozwoju Gminy Szerzyny opracowanej wspólnie z jej mieszkańcami, w celu uniknięcia dalszego zadłużania gminy, na realizacje zadań, które nie były ujęte w planie budżetowym,
 • opracowanie profesjonalnej strategii marketingowej Gminy Szerzyny (będącej częścią strategii rozwoju), której celem będą m.in. promowanie lokalnych walorów, wykreowanie i promowanie lokalnych produktów, wydarzeń, mieszkańców.